Sandra Y.

Korean

Shono I.

Japanese

Aithne G.

Hindi/Punjabi

Monica V.

German/Spanish

Hachi S.

China/Mandarin

Prakash N.

Nepal

Sarah K.

Indonesian

Raj L.

Punjabi

M. M.

Hindi/Urdu

Beatriz C

Mexican/Spanish

A. Shuaeb

Arabic

R. Lee

Taiwan/Mandarin

García O.

Mexican/Spanish

D. Liu

Taiwan/Mandarin

Yuvraj S.

India

S. Duggal

Hindi/Punjabi/Urdu

Cindy L.

Chinese/Mandarin

A. Martinez

Mexican/Spanish

Taiga H.

Japanese

Manpreet Kaur

Punjabi/Hindi